Kolkkracht is een startende onderneming die zicht richt op de duurzame ontwikkeling en commercialisering van de visvriendelijke Kolkturbine voor langzaam stromend water met laag verval. Energie uit water is essentieel voor het bereiken van een duurzame en tevens stabiele energie mix met zon en wind. De enorme versnelling van de transitie naar wind en zon die begin deze eeuw optrad zal ook gaan plaatsvinden in de sector energie uit water. Decennia lang lag de nadruk (internationaal) veelal op steeds grotere installaties met drukturbines en een hoog verval (met een hoge vismortaliteit), vaak in combinatie met een dam en een groot reservoir (met een grote impact op de leefomgeving en het milieu). Technologische ontwikkeling legde zich vooral toe op schaalvergroting van conventionele ontwerpen en geschikte locaties werden steeds schaarser. Hierdoor ontstond internationaal behoefte aan kleinere (ultra) laag verval installaties die uit langzaam stromend water toch kosten-efficiënt elektriciteit kunnen opwekken. Door strengere regelgeving dienen bovendien waterkrachtcentrales ook een minimale impact te hebben op de visstand en het milieu.

Kolkkracht heeft als doel met innovatieve oplossingen de invloed op mens en milieu te verkleinen en tevens op kostenefficiënte wijze elektriciteit op te wekken uit laag verval en bij lage stromingssnelheden in kleine waterkracht projecten. Deze innovatieve oplossingen bevinden zich nog in een vroege ontwikkelingsfase en moeten eerst verder worden ontwikkeld voor ze kunnen worden gecommercialiseerd. Kolkkracht wil zich daarbij in eerste instantie richten op lokale Gelderse initiatieven voor kleinschalige waterkracht, alvorens een grotere markt te betreden.